28/5/18

Comezo dos traballos de mantemento de bens comúns

COMEZO DA CAMPAÑA DE MANTEMENTO E ADECUACIÓN DE BENS DE USO COMÚN EN CHAN DE BRITO DO ANO 2018

O pasado sábado dia 26 de maio deu comezo a campaña anual da Asociación Chandebrito 1807, de mantemento e adecuación de bens de uso común de Chan de Brito, consistente na limpeza de camiños veciñais e vías públicas (recollida e xestión de residuos sólidos, roza de maleza, retirada de terras e entullos en cunetas), actuacións a desenvolver con Traballos en Beneficio da Comunidade.

Nas vindeiras semanas prevese realizar tarefas de indicación e limpeza de accesos de bens culturais, e a realización e colocación de placas identificativas dos lugares.

Esta Agrupación está satisfeita cos traballos realizados nos anos anteriores (dende o seu inicio no ano 2012), destacando, entre outros, a recollida e xestión anual de preto de 20 Kgs. de lixo de espazos públicos, ademáis de actuacións similares ás anteriormente citadas en todos e cada un dos barrios.

Fotografías dalgúns dos traballos realizados o ano pasado:
Limpeza do antigo Camiño do Soeido

Realización e colocación de placa indicadora de topónimos
Limpeza de cunetas no Camiño da Lapela a Valadares

28/3/18

Esta Agrupación está recibindo queixas polos recibos do Imposto municipal sobre Bens Inmobles (IBI, comunmente chamado Contribución) remitidos pola ORAL, que exixe o pago antes do 30.04.2018 de cuantías derivadas da regularización catastral dos 4 últimos exercicios.

Segundo comprobamos, algún veciño deberá pagar case 600 € por unha pequena vivenda. 

Por elo, ven de solicitar ao Concello de Nigrán o aprazamento e/ou fraccionamento do pago do citado Imposto municipal sen que se apliquen xuros de mora.

3/3/18

Execución do proxecto de estudo de arte rupestre na Chan das TomadasProximamente, levaranse a cabo tarefas de limpeza, delimitación e rexistro gráfico do petroglifo da Chan das Tomadas, redescuberto por esta Agrupación, e do que xa existían referencias polo investigador Xulio Fernández Pintos e dos membros do Clube Espeleolóxico Maúxo.


O proxecto promovido pola Asociación Chandebrito 1807, redactouse por Data gestión cultural, e na súa execución colabora o citado Clube, coa dirección do arqueólogo Eduardo Méndez.Representante da Asociación promotora, propietarios dos terreos
e o director do proxecto, xunto ao petroglifo


Tanto este como outros petroglifos e demáis bens culturais de Chan de Brito que se atopan sen inventariar, serán obxecto de estudo e de protección legal grazas á insistencia desta Asociación, que leva dez anos solicitando por escrito á Xunta de Galicia e ao Concello de Nigrán a súa catalogación e a adopción de medidas axeitadas para conservalos e poñelos en valor.

Publicación do libro de recuperación da toponimia de Chandebrito

En datas recentes vense de publicar o libro titulado "Toponimia de Chandebrito", traballo que recompila un total de 750 nomes de lugar (topónimos) ubicados nesta parroquia e nas zonas próximas a esta (en Coruxo, Valadares, Vincios e Camos).Este traballo, proxecto da Asociación "Chandebrito 1807" e do Clube Espeleolóxico Maúxo, foi coordinado por Carlos Gómes Costas e Xavier Groba González e desenvolveuse durante todo o ano 2017, aínda que xa se realizara a búsqueda de información nos anos 2008 e 2009.Entre as súas 32 páxinas a toda cor, atópanse 9 láminas con voos aéreos nos que se localizan 607 topónimos (os 143 restantes cítanse pero non se recollen nos planos, ao non ter a certeza da súa ubicación exacta). Tamén se engaden fotografías do voo americano do ano 1956, doutras fotos antigas e recentes, e de algunhas das moitas placas de pedra realizadas e colocadas por esta Agrupación para sinalizar diversos lugares de Chandebrito cos seus respectivos nomes tradicionais.Con este traballo, pretendemos recuperar e preservar unha parte moi importante do patrimonio cultural da zona, como é o da denominación dos lugares, algo que durante centos de anos e ata hai pouco era imprescindible para a vida da veciñanza.Por último, queremos agradecer á veciñanza informante (preto de 30 persoas), aos colaboradores, e o apoio económico do Colexio Estudio, Casa Turística das Rozadas, Concello de Nigrán e Deputación de Pontevedra.

Críticas á modificación das NNSS e do incumprimento do acordo urbanístico sobre a parroquia

A ASOCIACIÓN “CHANDEBRITO 1807” CUESTIONA A MODIFICACIÓN DAS NNSS E CRITICA O INCUMPRIMENTO DO ACORDO PLENARIO URBANISTICO RESPECTO Á PARROQUIA DE CHANDEBRITO

A Asociación Veciñal “Chandebrito 1807” ante a pretensión do goberno municipal de Nigrán de querer aprobar inicialmente unha modificación das Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamento Municipal no próximo pleno do mes de marzo, despois de fracasar no seu intento no pasado pleno do mes de febreiro, considera que non se trata dunha proposta exclusivamente técnica como manifestan desde o goberno municipal senón dunha que ten un maior calado e transcendencia e que podería levar á presentación de numerosas alegacións na exposición pública no caso de chegar a aprobarse.
Na opinión desta agrupación o interese do goberno municipal na aprobación desta modificacións das NNSS non obedece a unha demanda social, como sería a aprobación do PXOM, senón a intereses de particulares afectados por obras realizadas fóra da ordenación urbanística por incrementos de edificación en determinados solos, retranqueos, baixo cubertas ou alteracións das rasantes.
Chama a atención que por parte do goberno municipal se tramitase o expediente desta modificación urbanística que nadie formalmente demandou e sen consultar cos demais grupos municipais e polo contra se deixase de lado o acordo plenario tomado por unanimidade de 24 de novembro de 2010, a proposta do actual grupo gobernante, consistente en iniciar os tramites administrativos para axustar os Nucleos Rurais da parroquia de Chandebrito á lexislación vixente. Non deixa de sorprender que o alcalde non fixera nada ao respecto naquel mandato cando se tomou o acordo plenario no que era concelleiro de urbanismo nin ao comenzo do actual xa como alcalde, pero cando estaba na oposición lle esixía ao ex-alcalde do PP o cumprimento de dito acordo plenario. Esta forma de actuar só pode calificarse de hipocresía política e engano á veciñanza de Chandebrito, como agora se pretende enganar a todo o municipio de Nigrán con esta modificación das NNSS.
Ademais non ten sentido actualmente a aprobación dunha modificación das NNSS unha vez que a Xunta de Galicia ten previsto aprobar moi proximamente o Plan de Urbanismo Básico Autonómico, directrices para aqueles concellos con normas subsidiarias municipais ou plans xerais non adaptados a Lei do Solo de 2016, porque o que se aprobe agora pode entrar en contradición con dito plan autonómico.

20/1/18

Solicitude de reparación de luz pública nas Laxes

A Asociación Veciñal Chandebrito 1807, solicitou en dúas ocasións por teléfono ao Concello de Nigrán a reparación dos 7 puntos de luz pública localizados en 5 postes no traxecto comprendido entre o cruce da Rúa das Laxes coa Rúa do Torreiro e o Colexio Estudio, no núm. 31 do Cño. das Laxes.

Tendo en conta a total escuridade do lugar, no dia de hoxe solicitouse ao Concello por terceira e última vez a reparación da iluminación nos lugares mencionados.

Irregularidades no cobro da taxa de entrada de vehículos

A Asociación Veciñal “Chandebrito 1807” quere cuestionar publicamente ao alcalde de Nigrán pola aprobación do padrón de contribuíntes e posta ao cobro ata o próximo 12 de febreiro do recibo da Taxa por “Entrada de vehículos a través das beirarrúas” do exercicio 2014, sen solucionar aínda as numerosas irregularidades existentes na confección do padrón de contribuíntes.
En primeiro lugar o alcalde debería explicar publicamente por qué razón fixo deixación das súas funcións na posta ao cobro desta taxa, xa que chegou ao goberno municipal en xuño de 2015 e non puxo ningún recibo ao cobro ata ano e medio despois, período de tempo no que tampouco resolveu debidamente os recursos presentados polos afectados contra a elaboración do padrón da taxa. As consecuencias son que a veciñanza de Nigrán está pagando unha taxa con catro anos de atraso a pesar das falsas promesas de que se buscaría unha fórmula de evitar o pago dos recibos atrasados.
 
Entre as moitas irregularidades detectadas por esta agrupación e que seguen sen solucionarse  están:
-Emitíronse recibos para o cobro do exercicio completo a contribuíntes que recibiron a notificación da alta de oficio na metade de dito exercicio e incluso unha vez rematado, cando non procedía o carácter retroactivo do cobro e máis aínda tendo en conta un acordo plenario o 30-10-2014 neste sentido co voto favorable do PSOE.
- Cobrase a taxa de entrada de vehículos a pesar de carecer a entrada da concesión dun “vado permanente” coa correspondente placa e incluso nalgún caso co agravante de ser o propio concello o que negou a concesión do vado, co cal non se garante o aproveitamento especial efectivo da beirarrúa.
- Fixéronse cobros irregulares por entrega da placa de vado permanente e nalgún caso que seu reclamou o importe non foi atendida a solicitude.
- As vivendas unifamiliares con dúas entradas na maioría dos casos computan só un acceso, pero nalgúns casos as dúas, creando así un agravio comparativo entre veciños.
- Nalgún dos casos de vivendas colectivas computáronse máis prazas de vehículos das que realmente existen.
- Non se atenden as solicitudes de baixa da taxa pretendendo así convertela en obrigatoria aínda que o servizo non se queira por parte da veciñanza, cando o concello podería resolver facilmente o problema aceptando a baixa e elevando o borde da beirarrúa.


* Todas as irregularidades que se mencionan están documentadas.